Zainwestuj w zawodówkę

Projekt „Zainwestuj w zawodówkę” realizowany jest przez Miasto Suwałki w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 1 w Suwałkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach, wramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt skierowany jest do uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na przyszłe zatrudnienie 21 uczniów/uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 1 w Suwałkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.

W ramach projektu uczestniczki i uczestnicy biorą udział w pięciu formach zajęć pozalekcyjnych. Są to:

  •     warsztaty kreatywności i przedsiębiorczości – 4 grupy – zajęcia ukierunkowane są na kształtowanie wśród uczniów/uczennic postaw kreatywnych oraz nauczenia ich efektywnej pracy w grupie,
  •       zajęcia techniczne (do wyboru) – 4 grupy: wikliniarstwo i ceramika, witraż oraz wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich – filc,
  •    indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – dla każdego ucznia/uczennicy powstanie Indywidualny Plan Działań Edukacyjno – Zawodowy, doradca zawodowy przeprowadzi badania mające na celu ustalenie kierunku kariery zawodowej każdego ucznia/uczennicy, przekaże każdemu uczniowi/uczennicy informacje ułatwiające poznanie i zrozumienie siebie, zwiększenie świadomości rozwoju zawodowego, dokonanie wyboru obszaru zawodowego, itp. 
  •      zajęcia gastronomiczne – 2 grupy,
  •      warsztaty meblarskie – 2 grupy.

Cele zajęć pozalekcyjnych to przede wszystkim:

  •      wzrost kompetencji kluczowych u uczestników zajęć ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji niezbędnych z punktu widzenia potrzeb rynku pracy u 21 uczniów/uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 1,
  •      poprawa atrakcyjności i jakości kształcenia 21 uczniów/uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 1.

Ponadto projekt zakłada realizację praktyk w zawodzie kucharz i stolarz poza szkołą. Praktyki adresowane są do 12 uczniów/uczennic Dzięki rozszerzonej formule praktyk uczennice i uczniowie zdobędą nowe umiejętności oraz lepsze przygotowanie do dalszej pracy.

W ramach ww. projektu zostaną zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne, nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny oraz meble do wyposażenia pracowni.

Termin realizacji Projektu: 01.10.2013 r. – 30.09.2014 r.

Wartość: 398 858,25 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

error: Content is protected !!
Skip to content