dzisiaj Mali, jutro Duzi

Projekt „dzisiaj Mali, jutro Duzi” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Benificjentem jest Miasto Suwałki, realizatorem Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowaczy  nr1 w Suwałkach.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 w Suwałkach w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez kompleksowy program wspomagania szkoły  dla 56 uczniów(17 uczennic i 39 uczniów) oraz uzupełnienie kompetencji 20 nauczycieli/ nauczycielek ( 17 kobiet i 3 mężczyzn) w okresie od 1.09.2018 do 31.08.2020r.

            W ramach projektu  realizowane są  następujące zadania: 1. Wsparcie uczennic i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi(zajęcia specjalistyczne),2. Przygotowanie nauczycieli/ nauczycielek do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami i uczennicami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi(szkolenia, kursy, studia podyplomowe), 3. Doposażenie pracowni wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczennic i uczniów.

             W zakresie zadania1 prowadzone są następujące działania:

ZOZ- zabawy tematyczne związane z zawodami, wyjścia  edukacyjne do zakładów pracy, stwarzanie sytuacji doświadczania obowiązków pracownika, tworzenie prezentacji multimedialnych dotyczących poznanych zawodów, książek tematycznych z wykorzystaniem programów komunikacyjnych –Boardmaker, Grid2, Mówik. Są to zajęcia grupowe , 4 grupy po 4 osoby. Zajęcia odbywają po 1 godzinie tygodniowo na każdą grupę.

TUSiK – Trening Umiejętności Społecznych i Kreatywnych podczas tych zajęć  tworzone są filmy dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach, uświadomienie sytuacji bezpiecznych, gry dramy, symulacja sytuacji społecznych, dialogi dotyczące zachowania się. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem programów komunikacyjnych: Boardmaker, Grid2, Mówik do tworzenia indywidualnych programów komunikacyjnych. Są to zajęcia grupowe ,1 4 grup po 4 osoby. Zajęcia odbywają po 1 godzinie tygodniowo na każdą grupę.

SI- integracja sensoryczna . Celem tych zajęć jest poprawa jakości przesyłania informacji sensorycznej przez różne zmysły poprzez dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych, aby uczeń/ uczennica odpowiadał/a  reakcją poprawiającą integrację bodźców. Są to zajęcia indywidualne dla 20 uczestników/ uczestniczek  po 1 godzinie tygodniowo.

Terapia logopedyczna polega na usprawnianiu funkcji komunikacji niepełnosprawnych uczniów/uczennic. Tworzone są indywidualne systemy komunikacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości  aby usprawnić umiejętności porozumiewania się z otoczeniem. Są to zajęcia indywidualne dla 56 uczestników/ uczestniczek  po 1 godzinie tygodniowo.

Terapia ręki – są to ćwiczenia i zabawy mające poprawić sprawność ruchową dłoni, umiejętność chwytu, koordynacji. Są to zajęcia grupowe ,1 0 grup po 4 osoby. Zajęcia odbywają po 1 godzinie tygodniowo na każdą grupę.

– TOMATIS – Trening słuchowy. Zajęcia te polegają na słuchaniu dźwięków przez urządzenie zwane elektronicznym uchem u  uczniów/uczennic z zaburzeniami mowy. Celem jest rozwój lub ponowne wywołanie komunikacji, która została zaburzona lub utracona, pozytywnie wpływa na osoby z autyzmem.  Zajęcia te będą odbywały się  w drugim roku realizacji projektu ze względu na konieczność zakupu sprzętu i przeszkolenie nauczycieli/ nauczycielek. Treningiem zostanie objętych  indywidualne dla 20 uczestników/ uczestniczek  po 1 godzinie tygodniowo.

W zakresie zadania2 prowadzone są następujące działania:

– Studia podyplomowe z integracji sensorycznej dla 2 nauczycielek,

– Szkolenie podyplomowe w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC dla 13 nauczycielek i 2 nauczycieli,

– Szkolenie dotyczące obsługi programów do komunikacji AAC: Boardmaker, Grid2/Mówik dla 13 nauczycielek i 2 nauczycieli,

 -Szkolenie  Makaton I i II stopień dla 12 nauczycielek i 3 nauczycieli,

–  Szkolenie  z TRJ(Test Rozwoju Języka) dla 3 nauczycielek ,

– Szkolenie  z zakresu pracy metodą Tomatisa dla 2 nauczycielek,

  – Szkolenie z EEG Biofeedback  I i II stopień,

  – Szkolenie Terapia Ręki dla 9 nauczycieli i 1 nauczyciela.

Wszyscy nauczyciele/nauczycielki objęci projektem zostaną przeszkoleni z zakresu TIK. Celem szkolenia będzie wyposażenie nauczycieli/nauczycielek w wiedze dotyczącą obsługi sprzętu TIK zakupionego w ramach projektu.

W zakresie zadania3 prowadzone są następujące działania:

W celu zapewnienia optymalnych warunków do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi doposażona zostanie Szkoła w: sprzęt do prowadzenia treningu słuchowego metodą Tomatisa; specjalistyczne programy do komunikacji alternatywnej i wspomagającej typu Sym Writer, Boardmaker, Grid 2; komunikatory, tablety, tablice multimedialne; doposażone zostaną pracownie SI, logopedyczne, terapii ręki

error: Content is protected !!
Skip to content