Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Suwałkach .

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-02.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • część plików w formacie pdf nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • niektóre  zdjęcia z wydarzeń  nie posiadają  pełnych opisów alternatywnych,
 • dokumenty w PDF nie są  dokumentami  edytowalnymi,
 • filmy i zdjęcia nie posiadają napisów dla głuchych,
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast),
 • nie wszystkie treści niebędące tekstem zawierają jasne tło

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-02-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. powiększanie i pomniejszanie tekstu
 2. podwyższony kontrast
 3. szary
 4. jasne tło
 5. możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 6. podkreślenie linków

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Jagłowska-Wasilewska , adres poczty elektronicznej sekretariat@sosw1.suwalki.eu lub tel. 87 566 29 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład
odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Suwałkach, ul. Przytorowa 8, 16-400 Suwałki

Przed wejściem do SOSW nr 1 w Suwałkach wydzielono wjazd dla busów, przywożących do szkoły niepełnosprawnych uczniów.  
Wejście do Ośrodka dla osób z niepełnosprawnością, w tym ruchową, odbywa się wejściem głównym. Tu również znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
Po lewej stronie w budynku znajduje się winda, z której mogą korzystać osoby niepełnosprawne ruchowo.
Dla osób poruszających się na wózkach dostępne jest platforma w przypadku, gdy zajdzie potrzeba wejścia na salę gimnastyczną.
Toalety na parterze oraz większość na wyższych piętrach dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
W budynkach SOSW nr 1 w Suwałkach znajdują się oznaczenia kontrastowe, chociaż nie wszędzie. Na teren Ośrodka i do wszystkich udostępnionych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

SOSW nr 1 w Suwałkach nie posiada aplikacji mobilnej.